Sekretesspolicy

Sekretesspolicy: Arbetsansökningsregister (www.jakajaksi.fi)

1. Registeradministratör

Suomen Suoramainonta Oy | FO-nummer: 0798131-5

Hankmossvägen 3, 00390 Helsingfors

Kontaktuppgifter angående register:

Suomen Suoramainonta Oy / Olli-Pekka Sinkko

Hankmossvägen 3, 00390 Helsingfors

09 5615 6895 | olli-pekka.sinkko@suoramainonta.fi

2. Registrerade

Arbetssökande (utdelningsarbete)

3. Användningsändamål av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret

Till registret samlas information, där Suomen Suormainonta – kedjans udelningsföretag behöver potentiella arbetssökandens identifiering och rekrytering. Samlingen och behållandet av personuppgifter baseras på arbetssökandens angivna samtycke.

Användning av personuppgifter och registrering

Den information som tillhandahålls av arbetssökanden upprätthålls och används i ansökningsregistret. På arbetssökandens begäran avlägsnas hans eller hennes information.

4. I Registret lagrade personuppgifter

Arbetssökande register innehåller följande information:
  • Namn och födelsetid
  • Adress, e-postadress och telefonnummer

Dessutom frågas den sökande var informationen har fåtts om den lediga platsen, om sökanden har tilgång till fordon, nuvarande arbetssituation och typen av önskad anställning.

5. Registrerade rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, vars önskemål om användning ska göras till adressen tuki@suoramainonta.fi.

Inspektionsrätt

Den registrerade kan kontrollera den personliga informationen vi har lagrat.

Rätten till att rätta till informationen

Den registrerade kan begära om att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom / henne.

Oppositionsrätt

Den registrerade personen kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om han / hon anser att personuppgifterna behandlats olagligt.

Avlägsnande av rätten till

Den registrerade har rätt till att begära att uppgifterna raderas om uppgifterna inte är nödvändiga. Vi behandlar begäran om borttagningen, varefter vi antingen raderar informationen eller ger en motiverad anledning till att informationen inte kan raderas. Det bör noteras att registeradministratören kan ha lagstadgade eller andra rättigheter för att inte ta bort den begärda informationen. Registeradministratören är skyldig att behålla bokföringen i bokslutslagen (kapittel 2, avsnitt 10) i enlighet med en tidsperiod på 10 år. Därför kan bokföringen inte tas bort innan tidsfristen löper ut.

Återkallande av samtycke

Den registrerade personen får återkalla sitt samtycke till behandlingen avpersonuppgifterna.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsansvarige

Den registrerade harrätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella uppgifter tills ärendet är löst.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannen om hon eller han inser att vi bryter mot personuppgifter när det gäller befintlig lagstiftning om dataskydd. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudsmannen: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelbundna informationskällor

Uppgifterna erhålls regelbundet från arbetssökande via onlineformuläret.

7. Regelbunden informationskommunikation

Informationen lämnas inte ut för markandsföring eller andra ändamål till tredje parter.

8. Behandlingstid

Personuppgifter kan behandlas som regel så länge arbetsansökan är i kraft. En arbetsansökan anses vara i kraft så länge tills sökanden meddelar annat.

9. Personuppgifternas hanterare

Registeradministratören, hans anställda och Suomen Suoramainonta- kedjans anställda behandlar den personliga informationen. Vi kan också utesluta behandlingen av personuppgifter till tredje part, så vi kan garantera avtalsbestämmelser om att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och på ett annat lämpligt sätt.

10. Överföring av uppgifter utanför EU

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatisk beslutsfattande eller profilering.

 

 

Ladda ner sekretesspolicyn här: Sekretesspolicy_jakajaksi.fi

 

Sekretesspolicy