Tietosuojaseloste: työnhakijarekisteri (www.jakajaksi.fi)

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suoramainonta Oy | Y-tunnus: 0798131-5

Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen Suoramainonta Oy / Olli-Pekka Sinkko

Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

09 5615 6895 | olli-pekka.sinkko@suoramainonta.fi

2. Rekisteröidyt

Työnhakijat (jakelutyö)

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöt tarvitsevat potentiaalisten työnhakijoiden

tunnistamisessa ja rekrytoinnissa. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuu työnhakijan antamaan

suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat

tiedot poistetaan käytöstä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Nimi ja syntymäaika

• Osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lisäksi hakijoilta kysytään, mistä tieto avoinna olevista työpaikoista on saatu, onko hakijalla käytössään

ajoneuvoa, nykyistä työtilannetta, sekä toivotun työsuhteen tyyppiä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

tuki@suoramainonta.fi.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön,

jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)

mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan

ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja

käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijoilta itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ulkopuolisille yrityksille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja voidaan käsitellä pääsääntöisesti niin kauan, kuin työhakemus on voimassa. Työhakemuksen katsotaan

olevan voimassa niin kauan, kunnes hakija ilmoittaa toisin.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät sekä Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöiden työntekijät käsittelevät

henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme

sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin

asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lataa Tietosuojaseloste tästä: Tietosuojaseloste_jakajaksi_fi

Tietosuojaseloste